Oпределен е списъка на фирми, които могат да пускат на пазара батерии и акумулатори, и да отговарят за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори
Дата: 2010-05-19


  Министърът на околната среда и водите издаде заповеди за лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговорни за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Наредбата). С решение на министъра на околната среда и водите се отнема разрешението на организацията по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори СТИМ - БАТ ООД, с което дейността й се преустановява. Организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори, получили разрешение от министъра на околната среда и водите през 2009 г. са 3 на брой: ЕКОБАТЕРИ АД, СТИМ - БАТ ООД и НУБА РЕЦИКЛИРАНЕ АД. Три са и лицата с утвърдени програми за индивидуално изпълнение на задълженията по Наредбата през 2009 г. - МОНБАТ АД, СОМАТ АД и ВАЛБИС ТРЕЙД ООД. Всички са представили одиторски доклади, съдържащи данни за предходната 2009 г. в законоустановения срок. Заповедите на министъра са издадени въз основа на данните, съдържащи се в одиторските доклади и доклада на назначената от него комисия. В заключенията на комисията е посочена една организация с констатирано неизпълнение на целите за 2009 г. – СТИМ - БАТ ООД за дейностите събиране и рециклиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори и рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори. Организацията ще трябва да заплати продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за количествата батерии и акумулатори, за които е поела ангажимент към членовете си и не е доказала изпълнение на целите за 2009 г. На основание чл. 68, т. 2 от Закона за управление на отпадъците министърът на околната среда и водите отнема разрешението на СТИМ - БАТ ООД поради недоказано изпълнение на задълженията за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори и за рециклиране на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори. Констатациите на комисията за индивидуално изпълняващи задълженията по Наредбата лица са, че едно от тях - ВАЛБИС ТРЕЙД ООД, не е доказало изпълнение целите си за рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори за 2009 г. Дружеството ще трябва да заплати продуктова такса в ПУДООС за количествата пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, за които е констатирано неизпълнение на целите.

<< Към новините