Oтнемат се разрешенията на две организации за оползотворяване на отпадъци
Дата: 2010-05-17


  Министърът на околната среда и водите подписа решения за отнемане на разрешенията на две организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Импакт Корпорейшън” АД и “Реко Пак” АД. Въз основа на информацията, съдържаща се в одиторските им доклади, е констатирано неизпълнение на целите за 2009 г. - „Импакт Корпорейшън” АД за дейностите за рециклиране на дървесни отпадъци и на пластмасови отпадъци от опаковки и „Рекопак” АД за дейностите за рециклиране на пластмасови отпадъци от опаковки. Двете организации са предали пластмасовите отпадъци от опаковки на фирма, която притежава разрешение за дейности за рециклиране, но няма изградена и функционираща инсталация, тоест дейностите за рециклиране са декларирани, но фактически не са осъществени. “Импакт Корпорейшън” АД е предала дървесните отпадъци от опаковки на фирма, която има разрешение за дейности по оползотворяване на отпадъци от опаковки чрез изгаряне. Използването на отпадъците като гориво или по друг начин за получаване на енергия е вид оползотворяване на тези отпадъци, но не и тяхното рециклиране /тоест възстановяване или възобновяване на суровинните им свойства/, поради което целите за рециклиране не могат да се признаят за постигнати. Наред с това в одиторския доклад на организацията са изложени факти, които извършената от МОСВ проверка на място опроверга. Невярно се оказа твърдението, че на площадката за сепариране в община Силистра се извършва транспортиране и предварително третиране на разделно събрани отпадъци на общините Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Ситово. В посочените общини няма ефективни системи за разделно събиране, въпреки че в доклада се твърди, че „дружеството изпълнява задълженията си по сключените договори”. На основание чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, министърът на околната среда и водите издаде заповед, с която нарежда двете организации да заплатят дължимата продуктова такса за опаковки в двуседмичен срок от издаване на заповедта, по банковата сметка на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. В случай, че сумите не бъдат заплатени в срок, данните на двете организации ще бъдат предоставени на компетентните органи за принудително събиране. „Импакт Корпорейшън” АД и „Реко Пак” АД обжалват пред Върховния административен съд по реда на Административно процесуалния кодекс Заповед РД-438/05.05.2010г. на министъра на околната среда и водите, Решение №135/13.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Решение №136/13.05.2010г. на министъра на околната среда и водите.

<< Към новините