Резултати от специализирана проверка на електрически отоплители за стая
Дата: 2010-06-01


   През втората половина на месец февруари 2010 г. инспектори от ГД „Надзор на пазара” на ДАМТН извършиха проверка на пуснатите на пазара електрически отоплители за стая в търговски обекти от национално и регионално значение (търговски вериги) и в специализирани магазини за битови уреди, по отношение на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН) и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО). В цялата страна са проверени общо 509 електрически отоплители от 326 различни марки и модели. Най-масово предлаганите отоплители са от марките Diplomat, SYNCHRO, Midea, NEO, TESY, Rohnson, DOMO. Проверката по отношение изискванията на ЗТИП и НСИОСЕСПИОГН установи, че 69% от проверените отоплители са без констатирани несъответствия, а 31% с несъответствия. Значителна част от продуктите са с инструкция за употреба на български език, която е с обем и съдържание различно от тази на производителя (в непълен обем). Преобладават несъответствията по отношение изискванията към маркировките върху отоплителите, например не е нанесен символ или текст със съдържание в смисъл „Не покривай”. Някои от отоплителите за закрепване на стена са с конструкция, която не позволява сигурното им закрепване. Открити са и такива с остри ръбове по корпуса. Незначителен е броят на уредите без маркировка за съответствие „СЕ”, с нанесена маркировка „СЕ” само върху опаковката и без инструкция за употреба на български език. Към несъответстващите отоплители се предприемат административно-наказателни мерки. До този момент е издадена заповед за спиране разпространението и изтегляне от пазара на един модел отоплител. За 86 бр. продукти от икономическите оператори, пуснали ги на пазара, е изискано да преприемат коригиращи действия за отстраняване на несъответствията. Проверката по отношение изискванията на НИППЕЕОТТОЕЕО установи: за 74 бр. отоплители не е предоставено в търговския обект удостоверение за съответствие, с което лицата, които ги пускат на пазара удостоверяват, че уредите не съдържат олово, живак, кадмий, шествалентен хром, полибромирани бифенили (ПББ) и полибромирани дифенилетери (ПБДЕ); 149 бр. отоплители са с удостоверение за съответствие, чието съдържание не съответства на изискваното от наредбата. Значителен е делът на отоплителите (142 бр.), които са без обявен БУЛСТАТ на лицето, пускащо ги на пазара. Само 13 бр. от проверените отоплители са без нанесена маркировка, представляваща зачертан контейнер. С цел отстраняване на несъответствията, от икономическите оператори ще бъде изискано да предприемат коригиращи действия.

<< Към новините