Регламентират се изискванията към производителите на машини за прилагане на пестициди
Дата: 2010-06-16


  

Правителството измени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. Новите текстове регламентират изискванията към производителя и неговия упълномощен представител при проектирането и изработването на машини за прилагане на пестициди.

Въвежда се изискване за извършване на оценка на риска от нежелано излагане на околната среда на действието на пестициди, както и за провеждане на изпитвания с оглед осигуряване съответствието на машините с изискванията към тях. Определят се изискванията, на които трябва да отговарят машините, за да не се допуска нежелано излагане на околната среда на въздействието на пестициди. С Постановлението в българското законодателство се въвеждат изискванията на Директива 2009/127/ЕО за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди. Държавите-членки са длъжни да въведат в националното си законодателство разпоредбите й и да ги обнародват до 15.06.2011 г. Новите изисквания ще се прилагат от 15.12.2011 г. Правителството одобри промени и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средства за измерване. С тях в българското законодателство се въвежда Директива 2009/137/ЕО. Промените се отнасят до оценяване на съответствието на водомери, разходомери за газ, електромери, топломери, таксиметрови апарати и други измервателни уреди. Промените влизат в сила от 1 юни 2011 г.


<< Към новините