ПРЕДВИЖДАТ СЕ ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ПО РЕГУЛИРАНИ ПРОФЕСИИ
Дата: 2012-12-23


  

В предложения от Министерски съвет проект за промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка се предвижда въвеждането на института на обезсилване на издадено удостоверение, на издаване на дубликат и поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в издадено удостоверение.

 

Предлага се възможност за подаване на документи в Националния център за информация и документация по електронен път при спазване изискванията на Закона за електронното управление и на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 

Основната цел на предлаганите изменения и допълнения е да запълнят нормативни празнини в процедурата по издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава.


<< Към новините