ПРОМЕНЕНА Е СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ОТ ДАМТН
Дата: 2012-12-23


  

Правителството одобри промени в Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. С постановлението се променят и наредбите, приети от Министерския съвет на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.

 

Измененията в Тарифа №11 са извършени в съответствие с приетата от кабинета методика за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Размерът на всички такси в тарифата е съобразен и изчислен в пълно съответствие с методиката и е закръглен с точност до 5 лв. Така например, ако изчисленията са показали, че една такса трябва да бъде 92,20 лв., тя е определена на 90 лв., а ако според изчисленията таксата трябва да бъде 98,50 лв., тя е определена на 100 лв.

 

Размерите на таксите са завишени средно с около 30 на сто в сравнение с действащата в момента тарифа. Това повишение кореспондира с натрупаната инфлация през последните 8-10 години откакто таксите не са променяни.

 

Въвежда се нова система за събиране на таксите от ДАМТН. За всички услуги, за които има многоетапност в процеса на предоставянето им, в тарифата са определени такси за всеки етап от услугата, на който тя може да бъде прекратена. По този начин се предотвратява възможността икономическите оператори и другите заявители на услуги да плащат такса за неизвършени от администрацията на ДАМТН действия по предоставяне на услуги.


<< Към новините