Изменена и допълнена е Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите
Дата: 2013-02-10


  

Измененията в наредбата са във връзка с измененията, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), както и във връзка с приетата Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ. бр. 13 от 2012 г., попр. ДВ. бр. 17 от 2012 г., попр. ДВ. бр. 23 от 2012 г.).

 

Промените са насочени към балансиране на сроковете за съставяне на технически паспорти в зависимост от категорията на строежа, а не от вида на собствеността. За съществуващите строежи от първа, втора и трета категория, в т.ч. държавна, общинска или частна собственост, срокът се удължава до 31 декември 2014 г., а сроковете за строежи от четвърта и от пета категория се запазват.

 

Измененията и допълненията в материята относно обследването се правят с оглед прецизиране на текстовете и синхронизиране на уредбата с приети впоследствие нормативни актове.

 

Редактирани са и разпоредбите на наредбата, които препращат към отменения § 2 от допълнителните разпоредби на ЗУТ (ДВ, бр. 61 от 2007 г.), в съответствие с новия Граждански процесуален кодекс (ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).


<< Към новините