Променени саследните нормативни актове
Дата: 2013-02-10


  

Постановления на Министерския съвет променят следните наредби:

1. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).

2. Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на масла, разделното събиране, съхраняването, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти.

3. Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации. С наредбата се определят норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (ГГИ). Разпоредбите на наредбата се прилагат за горивни инсталации с обща номинална входяща топлинна мощност, равна или по-голяма от 50 MW, независимо от вида на използваното гориво.

4. Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване. С наредбата се определят изискванията за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Изискванията се определят с цел:

1. предотвратяване на вредното въздействие върху околната среда от ИУЕЕО;

2. увеличаване количеството на повторно употребено, рециклирано и оползотворено чрез други операции ИУЕЕО за ограничаване на обезвреждането му;

3. предприемане на мерки от лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), както и от лицата, които извършват дейности с ИУЕЕО.

5.Изменена и допълнена е Наредба № IЗ-1543 от 27 юли 2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност. Измененията касаят реда за осъществяване на разрешителна дейност на продуктите за пожарогасене.


<< Към новините