Осъвременени са изискванията за безопасна експлоатация на въжените линии
Дата: 2014-06-26


  

Правителството отмени действащата от 1979 г. и одобри нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. Документът е разработен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с активното участие на представители на икономическите оператори на въжени линии в страната.

 

Наредбата се отнася до пътническите въжени линии – седалкови, кабинкови и ски-влековете, наземните въжени железници (фуникуляри) и товарните въжени линии. Тя урежда изискванията за изграждането, монтирането и разполагането им, за тяхната инфраструктура (вкл. по отношение на трасетата и безопасните отстояния) разписва изискванията към станциите на въжените линии, към подходите до тях и зоните в тях (места за качване, слизане, указателни знаци).

 

В Наредбата са регламентирани редът, правилата и изискванията, които трябва да се спазват от ръководния и обслужващия персонал, както и от пътниците, за да се осигури безопасността на съоръженията и да се минимализира рискът от възникване на инциденти. Документът съдържа и изисквания за периодичността, реда и сроковете за извършване на контрол на въжените линии и на техните детайли, подсистеми и предпазни устройство, както и правилата за поведение при нормална експлоатация и при експлоатация при изключителни условия – внезапно спиране, повреди и неблагоприятни природни явления.


<< Към новините