Нормативно е уредена процедурата за утвърждаване на лаборатории за изпитване на игрално оборудване
Дата: 2014-06-26


  

С Постановление № 145 от 9 юни 2014 г. Министерският съвет направи промени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и реда за извършване на проверки. С промените се урежда процедурата по утвърждаване от Държавната комисия по хазарта (ДКХ) на списък с лаборатории от България, други държави-членки на ЕС и страни по Споразумението за ЕИП или Швейцария, които могат да извършват изпитвания на игрално оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване, използван в България. С цел намаляване на административната тежест са редуцирани документите, които се подават в производството по включване на лаборатория в списъка. Отпада задължението лабораториите да предоставят данни за адреса на помещението, в което ще се извършва изпитване на оборудването и образци на документите за резултатите от изпитването. Тези данни, подавани като приложение към заявлението до ДКХ, са ненужни предвид гаранциите, които дава сертифицирането на лабораторията по ISO/IES 17025.

 

Друга промяна е свързана с прецизиране на контролната функция на ДКХ по отношение на игралното оборудване и игрален софтуер на комуникационно оборудване. Отпада извършването от контролните органи на ДКХ на първоначални проверки на игралното оборудване преди подаване на искане за издаване на лиценз на организатор на хазартни игри. Въведени са две възможности за реализиране на проверките за съответствие на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване по възможно най-ефективния ред. В хода на извършване на проверки от длъжностните лица, при констатирана нередност, свързана с игралното оборудване или игралния софтуер на комуникационното оборудване, е предвидено в едномесечен срок организаторът да представи в ДКХ протокол от Българския институт по метрология (БИМ) за извършена проверка на съответствието с утвърдените от ДКХ тип, версия или модификация. Втора възможност е, когато има подадени жалби и сигнали, свързани с експлоатирането на игрално оборудване или игрален софтуер на комуникационно оборудване, да се извършват съвместни проверки на ДКХ с БИМ. Актуализирана е терминологията в съответствие с последните изменения в Закона за хазарта.


<< Към новините