Безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
Дата: 2014-06-25


  

Правителството обнародва Постановление № 146 от 9 юни 2014 г.за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане. Най-важното изменение на наредбата е възможността на територията на България да се експлоатират съоръжения под налягане, които са пуснати на пазара в друга държава-членка на Европейския съюз, на Турция или държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, преди влизането в сила на съответния национален нормативен акт.

 

Прецизирани са и подобрени няколко от съществуващите разпоредби, които са свързани с безопасната експлоатация на съоръженията под налягане, като при това са отчетени несъвършенствата и празнотите, установени при прилагането на действащата уредба. Опростен е редът за осъществяване на технически прегледи при преместване на едно съоръжение под налягане от едно място на друго на територията на България. Прецизирани са и текстовете от наредбата, предявяващи изисквания към средствата за измерване, по които се контролира налягането в съоръженията под налягане.


<< Към новините