Знаем ли с какво се храним?
Дата: 2015-03-09


  

Още една наредба, която ще ни предпазва

 

За осигуряване на безопасността на храните всички физически и юридически лица, които произвеждат, внасят, търгуват или предлагат храни, са длъжни да спазват нормите за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди като замърсители във или върху храни.

Новата Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни се прилага за продукти, предназначени за човешка консумация, посочени в приложение І на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (специално българско издание, 2007 г., глава 03, том 63), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 396/2005".

С наредбата се уреждат:

1. максимално допустимите количества (МДК) на остатъци от пестициди във или върху храни;

2. условията и редът за вземане на проби, прилагани при провеждането на официалния контрол върху съдържанието на остатъци от пестициди във или върху храни от растителен и животински произход.

Максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни са определени в приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 396/2005.  Съответствието на храните с МДК на остатъци от пестициди във или върху храни се установява въз основа на получените резултати от лабораторните изпитвания.

В приложенията на наредбата ще намерите пълна информация за:

·         минималния брой първични (точкови) проби, които трябва да се вземат от една партида.

·         броя от произволно избрани първични (точкови) проби, изисквани за определяне на вероятността от откриване на поне една несъответстваща проба в партида от месо или птиче месо, за определен случай на несъответстващи остатъци в партидата.

·         описание на първичните (точковите) проби и минимално количество на лабораторните проби за месо и птиче месо.

·         описание на първични проби и минимално количество на лабораторните проби за Растителни продукти.

·         описание на първичните (точковите) проби и минимално количество на лабораторните проби в яйца и млечни продукти.


<< Към новините