Кога се очаква да бъде публикувана новата версия на стандарта ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“?
Дата: 2015-03-20


  

Кога се очаква да бъде публикувана новата версия на стандарта ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“?

Кога да очакваме промените?

Очаква се през май 2015 да бъде публикувана FDIS версията - окончателен проект на стандарта. През септември 2015 се очаква да бъде публикуван и самият стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.

 

Заедно със стандарта ISO 9001:2015 се подготвя и ISO/ TS 9002 “Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015”.

 

Какъв ще бъде преходния период?

Планира се да има тригодишен преходен период от датата на публикуване на стандартите от септември 2015 до септември 2018.

След март 2017 всички сертификации ще се извършват по новата версия на стандарта.

Валидността на всички сертификати по ISO 9001:2008 ще изтече в края на септември 2018.

 

Как да се подготвите за промените?

Запознайте се с официалната версия на стандарта, когато бъде публикувана!

Определете кой ще ръководи процеса по преминаване към новата версия. Добре е да сформирате и работна група с участието на ръководството и представители на различни звена.

Организирайте обучение на целия персонал на организацията по новия стандарт.

Изгответе и изпълнете Програмата за преход към новата версия.

Проведете Вътрешен одит и Преглед на системата за управление за проверка на съответствието с изискванията на новата версия.

Извършване, при необходимост, на коригиращи действия.


<< Към новините