Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Дата: 2015-06-30


  

Какво включват промените в ДВ, бр. 46, от дата 23.6.2015 г.?

 

С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:

1. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа;

2. Директива 2014/27/EC на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за изменение на директиви 92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО на Съвета и на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се приведат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (OB L 65/1 от 5.3.2014 г.).

 

Пространства, помещения или оградени места, които се използват за складиране на значителни количества опасни вещества или смеси, се обозначават с подходящи предупредителни знаци съгласно т. 3, буква „б“ на приложение № 2 от Наредбата или се маркират съгласно т. 1 на приложение № 3 от нея, освен в случаите, когато етикетирането на отделните пакети или контейнери e подходящо за тази цел.

 

Обърнете внимание наредбата не се прилага за обозначаване на опасни вещества и смеси, продукти и/или оборудване, предназначени за пускане на пазара, освен ако други нормативни актове изрично препращат към нея.

 

Контролът по изпълнението на тази наредба се възлага на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи.


<< Към новините