Законово регулирана област в продуктовото сертифициране
Дата: 2018-03-15


  

Законово регулирана област е тази, в която се изисква за съответните продукти да се прилагат закони и други нормативни актове; прилагането на последните е задължително и се следи от държавата чрез нейните институции – например: органи за надзор на пазара, ДАМТН за българския надзорен пазар.

За пускането на определен продукт на пазара, когато някои аспекти от неговите характеристики са в законово регулираната област, се изисква задължително прилагане на определени процедури за оценяване на съответствието (например: със съществените изисквания, съгласно ЗТИП и наредбите, свързани с продуктите). Изпълнението на тези процедури се възлага на производителя на продукта. В определени от закона случаи се привлича орган (например: нотифициран орган) за съдействие при оценяване на съответствието.

Съгласно директивите държавата не се занимава с осигуряване на съответствието на продуктите със съществените изисквания. То е възложено на производителите, а ролята на нотифицираните органи е да съдействат при оценяване на това съответствие. Независимо от намесата на нотифициран орган обаче, отговорността е на производителя.

Държавата запазва за себе си надзора на пазара. Т.е. чрез свои структури (органи за надзор на пазара - ДАМТН) тя следи дали пуснатите на пазара или в експлоатация продукти съответстват на съществените изисквания.

Когато се установят несъответствия или има съмнения за такива, са предвидени подходящи действия за спиране реализацията на съответния продукт и информиране на обществеността.


<< Към новините