Модулен/глобален (Global Approach) подход при оценяване на съответствието
Дата: 2018-03-19


  

Наречен е модулен, защото процедурите за оценяване на съответствието са въведени като модули, а глобален (= общ), защото е общоприложим. Той съдържа следните основни принципи на политиката на общността в областта на оценяване на съответствието:

  1. Оценяването на съответствието се извършва съгласно модули с ограничен брой различни процедури, които са приложими за широк спектър от продукти.
  2. Модулите се отнасят до етапа на проектиране или до етапа на произвеждане на продукта или и до двата етапа заедно.
  3. Предвидени са 8 (осем ) основни модула (и 8 възможни варианта), които могат да се комбинират по много начини, така че да може да се осигури пълноценна процедура за оценяване на съответствието.
  4. По правило един продукт се подлага на оценяване на съответствието по определен модул както на етапа на проектиране, така и на етапа на производство.
  5. Всяка директива от новия подход описва обхвата и възможните процедури за оценяване на съответствието, при което се изхожда от това, тя да осигурява необходимата степен на защита. В директивите са посочени и критерии за условията, при които производителят може да направи избор на модул/и, когато са предвидени повече от една възможна процедура.
  6. Когато оценяването на съответствието със съществените изисквания е показало, че последните се изпълняват, в общия случай производителят трябва да издаде ЕО-декларация за съответствие и да постави знака СЕ върху продукта.

Основните модули са представени на следната фигура

pic2

Фигура Основни модули, съгласно глобалния подход


<< Към новините