Консултиране за сертифициране и въвеждане на системи за управление

 ISO 9001

ISO14001

BS OHSAS 18001

ISO 22000

ISO/IEC 27001

 

 

 

ISO 9001

е международен управленски стандарт, с който се определят изискванията към системите за управление на качеството.

С прилагането на принципите на този стандарт организацията, която го е внедрила, иска да демонстрира способността си да доставя продукти (услуги), които отговарят на изискванията на клиента и на законовите и нормативни изисквания.

Кой може да прилага този стандарт?

Стандартът ISO 9001 е универсален, приложим за всички сфери на икономиката и за всяка организация независимо от нейния вид, големина и доставян продукт.

Етапи при изграждането на система за управление на качеството:

 • Анализ на дейността и състоянието на организацията.
 • Изготвяне на план-програма и график за внедряване на системата за управление на качеството.
 • Обучение на ръководния персонал.
 • Изработване, съгласуване и утвърждаване на процедури по качеството.
 • Изготвяне, съгласуване и утвърждаване на наръчник по качеството.
 • Внедряване на системата по качество в организацията и обучение на персонала и вътрешните одитори.
 • Провеждане на вътрешни одити.
 • Преглед от ръководството.
 • Провеждане на мероприятия по подобряване на внедрената вече система.
 • Сертифициране.

 

 

ISO 14001

е международен стандарт, който определя изискванията към система за управление на околната среда, която да бъде внедрена в една организация и сертифицирана впоследствие от трета, независима страна.

Документираната система за управление на околната среда позволява на различни по големина организации да контролират въздействието на тяхната дейност върху околната среда.

ISO 14001 подпомага организацията при:

 • Определяне на аспектите на околната среда, върху които организацията оказва вредни въздействия.
 • Въвеждане на регламент за действие в извънредни ситуации.
 • Познаване и спазване на разпоредбите на националното законодателство в областта на екологията.
 • Нарастване на доверието на клиентите на организацията.

 

 

BS OHSAS 18001

е спецификация, която определя изискванията към Система за управление на здравето и безопасността при работа в организациите. Системата се основава както на изискванията на самата спецификация, така и на законодателната база, отнасяща се до конкретното производство на продукт или услуга ворганизацията.

Етапи при изграждане на системата:

 • Анализ на състоянието на организация по отношение на здравето и безопасността при работа.
 • Изготвяне на политика при здраве и безопасността при работа.
 • Изготвяне на програма за здраве и безопасност при работа.
 • Обучение на ангажирания персонал.
 • Разработване на документацията на системата.
 • Управление на системата според разработените регламенти.
 • Проверка на системата и определяне на действия за нейното коригиране и подобряване.

 

ISO 22000

ISO 22000 е стандарт, определящ изискванията към управлението на безопасността на храните. Важно предимство на този стандарт е, че той може да се прилага навсякъде по хранителната верига.

Стандартът има за цел изграждане на цялостна, интегрирана система за управление на безопасността на храните в повече от изискванията на законовите норми. ISO 22000 изисква всички опасности, които могат да се очакват в хранителната верига, дори тези, които са свързани с използваните процеси, опаковки и оборудване, да се идентифицират и оценят.

Стъпки за прилагане:

 • Формиране на екип за безопасността на храната.
 • Описание на характеристики на продукта и на стъпките на процесите и мерките за контрол.
 • Определяне на използването по предназначение.
 • Построяване на диаграма на последователността.
 • Анализ на опасността и определяне на приемливи нива. Оценяване на опасността и избор и оценяване на мерки за контрол.
 • Установяване на критичните контролни точки.
 • Определяне на критични граници за критичните контролни точки.
 • Система за мониторинг на критичните контролни точки.
 • Действия при превишаване на критичните граници от резултатите от мониторинга.
 • Планиране на проверките.
 • Установяване на документация и водене на записи.

 

ISO 27001

Стандартът ISO 27001 поставя изисквания към Системи за управление на информационната сигурност. Този международен стандарт е разработен, за да се осигури модел за създаване, изпълнение, функциониране, наблюдение, преглед, поддържане и подобряване на система за управление на сигурността на информацията (СУСИ).

Създаване на програма за внедряване на СУСИ:

 • Снабдяване с необходимите официални документи.
 • Обучение и подкрепа на висшето ръководство.
 • Формулиране на обхвата на СУСИ.
 • Установяване на приложимото законодателство.
 • Инвентаризация на информационните ресурси.
 • Формулиране на метода за оценка на риска.
 • Извършване на оценка на рисковете.
 • Подготовка на плана за управление на рисковете.
 • Създаване и внедряване на СУСИ.
 • Функциониране на системата в тестов режим.
 • Подготовка за сертифициращ одит.

Заявете провеждане на вътрешен одит от независим експерт на преференциална цена до 30.04.2015 г.!