Вътрешнофирмени обучения

 

 

Обучение на мениджмънта по избраната система за управление:

  • Обосновка на необходимостта от СУК.
  • Определяне на конкретните ползи за организацията от СУК.
  • Финансова обосновка на предимствата и ползите.

 

Обучение на персонала по избраната система за управление:

  • Въведение в темата качество.
  • Изясняване на основните термини и определения.
  • Изграждане и внедряване на системата.

Непрекъснато подобряване на системата