Консултиране при продуктово сертифициране

 

 

Целта на продуктовото сертифициране е деклариране от страна на производителя на неговата отговорност, че:

 • продуктът отговаря на всички касаещи го директиви и нормативни изисквания;
 • са проведени всички предвидени процедури за оценяване на съответствието на продукта.

Етапи на провеждане:

 • Определяне на приложимите директиви и български нормативни изисквания.
 • Определяне на приложимите стандарти, ако има такива.
 • Възможно ли е организацията сама да сертифицира продукта?
  Ако ДА – оценка на продукта в съответствие с изискванията за него.
  Ако НЕ – избиране на подходящ нотифициран орган и предоставена на продукта за тестване.
 • Съответства ли продукта на изискванията за него, определени в нормативен акт или стандарт?
  Ако ДА – изготвяне на техническа документация и издаване на декларация за съответствие за продукта и поставяне на СЕ маркировка. Това е и края на процедурата за този продукт.
  Ако НЕ – отстраняване на несъответствията. Ако несъответствията бъдат отстранени, се изготвя техническата документация и се издава декларация за съответствие за продукта и поставяне на СЕ маркировка. Това е и края на процедурата за тези продукти. Ако несъответствията не могат да бъдат отстранени, но продукта доказва, че съответства на съществените изисквания на приложимите за него директиви и нормативни изисквания, се пристъпва към документиране на техническите доказателства/ оправдания за несъответствието, отново се изготвя техническа документация и се издава декларация за съответствие и се поставя СЕ маркировка на продукта. Ако несъответствията не могат да бъдат отстранени, и продукта не доказва, че съответства на съществените изисквания на приложимите за него директиви и нормативни изисквания, то на този продукт не може да се постави СЕ маркировка.

СЕ маркировката показва, че продуктът, върху който производителят я е поставил, отговаря на всички изисквания на ЕС за този продукт.