2018-03-29
  

Непрекъснатото усъвършенстване е ключов елемент от процеса на FMEA при записване на наблюдаваните данни и резултати относно потенциалните и действителните откази/неизправности. Този процес може да се използва като вход за непрекъснатото усъвършенстване, наложено от ISO 9001.


2018-03-19
  

Наречен е модулен, защото процедурите за оценяване на съответствието са въведени като модули, а глобален (= общ), защото е общоприложим. Той съдържа следните основни принципи на политиката на общността в областта на оценяване на съответствието:


2018-03-15
  

Законово регулирана област е тази, в която се изисква за съответните продукти да се прилагат закони и други нормативни актове; прилагането на последните е задължително и се следи от държавата чрез нейните институции – например: органи за надзор на пазара, ДАМТН за българския надзорен пазар.

 


2015-06-30
  

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

Какво включват промените в ДВ, бр. 46, от дата 23.6.2015 г.?

 

С тази наредба се въвеждат разпоредбите на:

1. Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа;


2015-06-29
  

Какви са главните промени в новата версия на ISO 9001:2015?

ISO/DIS 9001:2015 разкрива какви промени ни очакват

 

Важно е да сме подготвени за новата версия на стандарта. Ето част от тях на базата на ISO/DIS 9001:2015:

·         Изцяло нова структура на стандарта, основана на Annex SL of ISO Directives Par One.

·         Въведено е изрично изискване за мислене основано на риска, за да се подпомогне и подобри разбирането и прилагането на процесния подход.


2015-06-29
  

Какво трябва да направите?

 

  •   Определете рисковете и възможностите за вашата организация:

·         ISO/DIS 9001:2015 не изисква формална оценка на риска или използването на отделен документ.

·         Информацията трябва да бъде съхранявана и налична, и е възможно да бъде в електронен, аудио, видео и какъвто и да е друг вид.


2015-03-20
  

Кога се очаква да бъде публикувана новата версия на стандарта ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“?

Кога да очакваме промените?

Очаква се през май 2015 да бъде публикувана FDIS версията - окончателен проект на стандарта. През септември 2015 се очаква да бъде публикуван и самият стандарт ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания“.

 

Заедно със стандарта ISO 9001:2015 се подготвя и ISO/ TS 9002 “Системи за управление на качеството. Указания за прилагането на ISO 9001:2015”.


2015-03-10
  

Кои стандарти ще ни помогнат?

Използването на информационни системи е свързано с определена съвкупност от рискове. Когато възможната загуба е неприемливо голяма е необходимо да се приемат икономически оправдани мерки за защита.

Периодичната оценка на риска е необходима за контрол на ефективността на дейността на организацията и за контрол на промените във външната и вътрешната среда.


2015-03-09
  

Още една наредба, която ще ни предпазва

За осигуряване на безопасността на храните всички физически и юридически лица, които произвеждат, внасят, търгуват или предлагат храни, са длъжни да спазват нормите за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди като замърсители във или върху храни.

Новата Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни се прилага за продукти, предназначени за човешка консумация, посочени в приложение І на Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета (специално българско издание, 2007 г., глава 03, том 63), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 396/2005".


2014-11-05
  

С промени в няколко наредби към Закона за техническите изисквания към продуктите правителството въведе нови правила и изисквания към фирмите, които извършват технически надзор и поддръжка на съоръжения с повишена опасност – основно асансьори и други повдигателни съоръжения.


2014-11-05
  

Преработенатаверсия на популярният стандарт система за управление на информационната сигурност „БДС ISO/IEC 27001:2014 Информационни технологии. Методи за сигурност. Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания“вече е на разположение. Стандартът помага на компаниите да осигурят техните информационни активи - жизненоважни в днешния свят, където броят и сложността на кибер-атаки е във възход.


2014-11-05
  

Съгласно Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места на МТСП и МЗ (обн. ДВ, бр. 63 от 01.08.2014 г., в сила от 01.11.2014 г.)параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на оптималните или допустимите гранични стойности:


2014-11-05
  

Правителството прие решение за утвърждаване на еталон на токови и напрежителни отношения при 50 Hz като национален еталон и определи средствата за измерване и метрологичните му характеристики. Той се използва като основа за определяне стойностите на други еталони на токови и напрежителни отношения и ще спомогне за постигане на проследимост на съответните измервания в областта на енергетиката.


2014-06-26
  

Правителството отмени действащата от 1979 г. и одобри нова Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии. Документът е разработен от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с активното участие на представители на икономическите оператори на въжени линии в страната.


2014-06-26
  

Правителството прие решение за утвърждаване на еталон на единицата за температура в обхват от минус 38,8344 ºС до 660,323 ºС като национален еталон на България и определи средствата за измерване и метрологичните му характеристики. Националният еталон се използва като основа за определяне стойностите на други еталони и средства за измерване на съответната единица.


2014-06-26
  

С Постановление № 145 от 9 юни 2014 г. Министерският съвет направи промени в Наредбата за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и реда за извършване на проверки.


2014-06-25
  

Обнародвана е Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.


2014-06-25
  

Правителството обнародва Постановление № 146 от 9 юни 2014 г.за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.


2013-02-10
  

Още в началото на 2013 г. агенцията по безопасност на храните започва да работи по проблемите, свързани с качеството на българското мляко, тъй като изтича гратисният период, в който страната ни е трябвало да приложи регламентите на Европейския съюз. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните.


2013-02-10
  

Измененията в наредбата са във връзка с измененията, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (обн., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), както и във връзка с приетата Наредба № РД-02-20-2 от 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (обн., ДВ. бр. 13 от 2012 г., попр. ДВ. бр. 17 от 2012 г., попр. ДВ. бр. 23 от 2012 г.).


2013-02-10
  

Постановления на Министерския съвет променят следните наредби:

1. Наредба за батерии и акумулатори и за негодните за употреба батерии и акумулатори. С наредбата се определят изискванията за пускането на пазара на батерии и акумулатори и за разделното събиране, транспортирането, съхраняването, предварителното третиране, рециклирането, оползотворяването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА).


2013-02-10
  

С Постановлението се въвеждат изменения и допълнения на 6 наредби, приети от Министерския съвет на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите, с които се уреждат технически изисквания, правила и норми за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения с повишена опасност – котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения,


2013-02-10
  

Правителството одобри проекта на спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Държавния комитет по стандартизация на Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието.


2013-01-02
  

От 1 юли 2013 г., за да сключите договор за извършване на официални преводи е необходимо да имате валиден сертификат по EN 15038.

 

Курсът е подготвен специално за фирми, извършващи преводачески услуги и ще Ви помогне бързо и лесно да се подготвите за сертификационния одит, или да подобрите документацията, и нейното прилагане, ако вече сте сертифицирани.


2013-01-02
  

ПРОГРАМА

06 и 07-ми февруари2013г., бутиков хотел Вила Марк


2013-01-02
  

Подготвихте ли всички документи за сключване на договор за извършване на официални преводи?

Получихте ли сертификат по EN 15038 за контрол на качеството на предоставяните услуги, задължителен от 1 юли 2013 г.?

Прилагате ли ефикасно задължителните документирани процедури на EN 15038?

Посетете практическия семинар на 06 и 07.02.2013 г. в уникална обстановка – бутиков хотел Вила Марк


2012-12-23
  

В предложения от Министерски съвет проект за промени в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка се предвижда въвеждането на института на обезсилване на издадено удостоверение, на издаване на дубликат и поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в издадено удостоверение.


2012-12-23
  

Министерството на регионалното развитие и благоустройството прие Наредба за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ. бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила 26 ноември 2012 г.).


2012-12-23
  

Основните изменения и допълнения са с цел привеждане на разпоредбите на наредбата, в съответствие с измененията и допълненията на чл. 178 и чл. 142 от ЗУТ, с които се предвиждат допълнителни условия за издаване на отказ за въвеждане на строежите в експлоатация и се допълват изискванията при извършване на оценка за съответствието на инвестиционните проекти.


2012-12-23
  

Министерският съвет одобри промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. Измененията са във връзка с постъпили коментари и бележки от страна на Европейската комисия, Германия, Австрия, Франция, Словакия и Кралство на основание Директива 98/34/ЕО, установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество.


2012-12-23
  

Правителството одобри промени в Тарифа №11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. С постановлението се променят и наредбите, приети от Министерския съвет на основание чл. 31, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.


2012-06-02
  

РАЗПОЗНОВАНЕ НА ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ И БАНКНОТИ

 ПРОГРАМА

 

27 и 28 юни 2012 г., бутиков хотел Вила Марк


2012-06-02
  

Разпознавате ли бързо и лесно документите и банкнотите, с които работите?

Къде можете да извършвате проверка за валидност на документи?

Как да разпознаете фалшификата, за да не Ви измамят?


2012-06-02
  

Регистрирайте Вашето участие


2012-04-24
  

С решение на Министерския съвет Списъкът на регулираните професии в България се допълва с нови пет.


2012-01-25
  

На 11.11.2011 г. излезе новия стандарт ISO 19011:2011

Как се оценява компетентността на вътрешните одитори съгласно новия стандарт ISO 19011:2011?

Достоверни ли са вътрешните одити, които провеждате?

Какви са спецификите за различните области?


2012-01-19
  

Как се оценява компетентността на вътрешните одитори съгласно новия стандарт ISO 19011:2011?

Достоверни ли са вътрешните одити, които провеждате?

Какви са спецификите за различните области?


2011-10-14
  Празнува се всяка година на 14 октомври, за да отдаде почит на усилията на хиляди експерти в световен мащаб, които си сътрудничат в рамките на ISO, IEC и ITU да развият доброволни международни стандарти, които улесняват търговията, разпространението на знания и разпространение на технологичния напредък.

2010-06-19
  Министерският съвет одобри Доклада за състоянието и извършения контрол в лозаро-винарския сектор за 2009 г. Документът съдържа информация за броя на издадените от Изпълнителната агенция по лозата и виното актове за засаждане на винени сортове лозя, за презасаждане и за засаждане от Националния резерв през изминалата година, приетите и одобрени планове по мярката „Преструктуриране и конверсия на винени лозя” и дейностите, заявени от страна на производителите, кандидатствали за подпомагане по нея. Съставени са 79 наказателни постановления.

2010-06-16
  

Правителството измени Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините. Новите текстове регламентират изискванията към производителя и неговия упълномощен представител при проектирането и изработването на машини за прилагане на пестициди.

Въвежда се изискване за извършване на оценка на риска от нежелано излагане на околната среда на действието на пестициди, както и за провеждане на изпитвания с оглед осигуряване съответствието на машините с изискванията към тях. Определят се изискванията, на които трябва да отговарят машините, за да не се допуска нежелано излагане на околната среда на въздействието на пестициди.


2010-06-09
  Министерският съвет прие Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Структурите ще бъдат на административно подчинение на Министерство на земеделието и храните.

2010-06-09
  Правителството прие изменения в Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и в Наредбата за изискванията към храните със специално предназначение. С промените в нормативните актове се осигурява прилагането на два европейски регламента.

2010-06-01
   През втората половина на месец февруари 2010 г. инспектори от ГД „Надзор на пазара” на ДАМТН извършиха проверка на пуснатите на пазара електрически отоплители за стая в търговски обекти от национално и регионално значение (търговски вериги) и в специализирани магазини за битови уреди, по отношение на изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (НСИОСЕСПИОГН) и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (НИППЕЕОТТОЕЕО).

2010-05-26
  Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти.

2010-05-19
  Министърът на околната среда и водите издаде заповеди за лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, отговорни за изпълнение на целите за събиране и рециклиране на негодни за употреба батерии и акумулатори съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (Наредбата).

2010-05-17
  Министърът на околната среда и водите подписа решения за отнемане на разрешенията на две организации за оползотворяване на отпадъци от опаковки - “Импакт Корпорейшън” АД и “Реко Пак” АД. Въз основа на информацията, съдържаща се в одиторските им доклади, е констатирано неизпълнение на целите за 2009 г. - „Импакт Корпорейшън” АД за дейностите за рециклиране на дървесни отпадъци и на пластмасови отпадъци от опаковки и „Рекопак” АД за дейностите за рециклиране на пластмасови отпадъци от опаковки.

2008-09-20
  
  • Сигурни принципи на системното инженерство
  •  Извършване на промени и конфигурации
  •  Декларация за приложимост съгласно новите контроли

 

Това са само част от задачите Ви, за да преминете успешно към новата версия на БДСISO/IEC 27001: 20013,
а датата на одита наближава


0000-00-00
  

Заявка

Име на организацията:...............................................................................................................

Местоположение на организацията: ………………………………………………………....

Персонал обхванат от системата по сигурността на информацията (бр.): ……………...…

Лице за контакт: .........................................................................................................................

Тел.: …………………………….……..; е-mail: ……………………………………..………..

Обхват на системата по сигурността на информацията:……………………………...……..

…………………………………………………………………………………..……………….


  От 19 до 23 април 2010 г. инспектори от ГД „Надзор на пазара” на ДАМТН извършиха специализирана кампания за проверка на газови уреди за работа на открито в търговски обекти/търговски вериги от национално и регионално значение, специализирани магазини за газови уреди и др., по отношение изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди (НСИОСГУ). Обект на проверката са: самостоятелни котлони за затопляне и варене; уреди за печене и пържене; барбекюта; лъчисти отоплители за бутилка или на стойка; газови конвектори и генератори за горещ въздух; уреди с чадърообразен купол за отопление на тераси; уреди с многофункционални горелки.