Нормативна уредба

 

 

Национално техническо законодателство – има за цел да уеднакви съществените изисквания към продуктите със съществените изисквания приети в Директивите на ЕС от „Нов подход“ и да осигури условия за взаимно признаване на резултатите от оценяване на съответствието и за интегриране в единния пазар на ЕС.

 

В националното техническо законодателство ще намерите закони и наредби, свързани с качеството на продуктите или системите в съответната област.

 

Европейското техническо законодателство определя изискванията към продуктите, които се пускат на пазара или в действие на територията на Европейския съюз.

 

 

 

Закони

 

 

  Закон за техническите изисквания към продуктите


  Закон за здравословни и безопасни условия на труд


  Закон за измерванията


  Закон за националната стандартизация


  Закон за храните


 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина


  Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права


  Закон за виното и спиртните напитки


  Закон за електронния документ и електронния подпис


  Закон за медицинските изделия


  Закон за управление на отпадъците


  Закон за устройство на територията


  Закон за защита на личните данни


  Закон за опазване на околната среда


  Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати


  Закон за енергийната ефективност


  Закон за водите


  Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата


  Закон за защита от шума в околната среда


 

 

Наредби

 

 

  Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол


  Наредба за условията и реда за извършване на надзор на пазара


  Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства


  Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера


  Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките


  Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие


  Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки


  Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване


  Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход


  Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки


  Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха


  Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино


  Наредба № 3 от 15.05.2003 г. за Националната схема за екомаркировка


  Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси


  Наредба за маркировката за съответствие


  Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти


Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на активни имплантируеми медицински изделия


  Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на медицинските изделия по чл. 2, ал.1, т. 3 от Закона за медицинските изделия


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване


  Наредба за съществените изисквания и процедурите за оценяване на съответствието със съществените изисквания на ин витро диагностичните медицински изделия


  Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане


  Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването


  Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за условията за издаване на разрешение за производство/внос и принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества


  Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие


  Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване


  Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли


  Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради


  Наредба № РД-16-346 от 2.04.2009 г. за показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на промишлени системи, условията и реда за извършване на обследване за енергийна ефективност на промишлени системи


  Наредба № РД-16-348 от 2.04.2009 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране


  Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите


  Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол


  Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане


  Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане


 

 

Директиви

 

 

Директива 2006/95/ЕО на Европейския парламент и на Съветаот 12 декември 2006 годиназа сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електрически съоръжения, предназначениза използване при някои ограничения на напрежението


  Директива на Съветаот 25 юни 1987 годиназа сближаване на законодателствата на държавите-членки относно обикновените съдове под налягане(87/404/ЕИО)


  Директива 93/68/ЕИО на Съветаза изменение на Директиви 87/404/ЕИО (обикновени уреди под налягане), 88/378/ЕИО (безопасност на детски играчки), 89/106/ЕИО (строителни материали),89/336/ЕИО (електромагнитно съответствие), 89/392/ЕИО (машини), 89/686/ЕИО (лични предпазни средства), 90/384/ЕИО (везни с неавтоматично действие), 90/385/ЕИО (активни имплантируеми медицински изделия), 90/396/ЕИО (домакински уреди, работещи с газообразни горива), 91/263/ЕИО (оборудване за телекомуникационни терминали), 92/42/ЕИО (нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво) и 73/23/ЕИО (електрически съоръжения, предназначени за използване при някои ограничения на напрежението)


  Директива на съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка с безопасността на детските играчки (88/378/ЕИО)


  Директива на съвета относно сближаването на законовите, подзаконови и административни разпоредби на държавите-членки по отношение на строителните продукти (89/106/ЕИО)


  Директива 2006/42/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета относно машините


  Директива 2005/20/ЕО НА Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковането и отпадъците от опаковки


  Директива на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС) (89/686/ЕИО)


  Директива на Съвета относно сближаване на законодателството на държавите-членки, свързано с активните имплантируеми медицински изделия (90/385/ЕИО)


  Директива на Съвета относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки във връзка с везните с неавтоматично действие(90/384/ЕИО)


  Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно уреди, използващи газообразни горива (газови уреди) (90/396/ЕИО)


  Директива 92/42/ЕИО на Съвета относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво


  Директива 2008/43/ЕО на Комисията относно въвеждането, съгласно Директива 93/15/ЕИО на Съвета, на система за идентификация и проследяване на взривни вещества с гражданско предназначение


  Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 година относно медицинските изделия


  Директива 94/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки относно плавателните съдове с развлекателна цел


  Директива 95/16/ЕО на Европейския парламент и Съвета за сближаване законодателствата на държавите-членки относно асансьорите


  Директива 97/23/ЕО на Европейския парламент на и Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите-членки във връзка със съоръженията под налягане


  Директива 98/79/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно диагностичните медицински изделия in vitro


  Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие


  Директива 2000/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно въжените линии за превоз на хора


  Директива 2004/22/EО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно измервателните уреди


  Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване


  Директива 96/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за енергийна ефективност на домашни хладилници, замразители и комбинирани хладилници, захранвани с електроенергия